Gedragscode leden BAFO

Introductie:

De Gedragscode van de BAFO is een aanvulling op de statuten van de vereniging en onderschrijft een aantal algemene principes van haar leden, die allen bijdragen aan het verder professionaliseren van de markt van American Factoring.

De Gedragscode beschrijft de manier waarop leden in een aantal gevallen dienen te handelen. Het accepteren en naleven van deze Gedragscode maakt onderdeel uit van de toelatingscriteria van de BAFO.

De Gedragscode kan door meerderheid van stemmen van haar leden worden gewijzigd of aangevuld. Klachten over het niet naleven van de Gedragscode van individuele leden dienen te worden gemeld bij het bestuur. Het bestuur doet onderzoek naar klachten, gaat met desbetreffend lid in gesprek met als doel om tot een voor ieder werkbare oplossing te komen. Indien het bestuur dit nodig acht legt de zij klacht, ter verdere beoordeling, voor aan haar leden.

Kernbegrippen:

Lid: lid van de BAFO.
Klant: een klant van een lid van de BAFO.
Bestuur: het bestuur van de BAFO.
Broker: intermediair die bemiddelt tussen lid en (potentiële) klant.
Propositie: het (financierings-) aanbod dat een lid doet aan een (potentiële) klant.
Accountant: een door een lid aangestelde AA of RA accountant.
DBF Accountant: een door de leden benoemde onafhankelijke AA of RA accountant welke jaarlijks de jaarrekeningen van de individuele leden beoordeelt op de financiële vereisten welke aan het lidmaatschap verbonden zijn.

Toepassingsgebied:

De gedragscode geldt voor alle leden van de BAFO. Ieder lid vermeldt op haar website dat zij de Gedragscode naleeft en verwijst door middel van een link naar de website van de BAFO.

Integriteit en vertrouwelijkheid:

Het lid zal op vertrouwelijke manier omgaan met informatie die zij in het kader van haar werkzaamheden verkrijgt. Informatie wordt niet aan derden verstrekt, tenzij er uitdrukkelijk toestemming is verleend of wanneer dit wettelijk verplicht is.

Het lid zorgt ervoor dat potentiële klanten en brokers goed op de hoogte zijn van de inhoud van de propositie van het lid. De propositie moet passend zijn voor de ondernemer. Hierbij wordt uitgegaan van de KNVB-criteria van de AFM:

 • Kostenefficiëntie: biedt het de propositie, in vergelijking tot andere
  financieringsvormen, waar voor zijn geld?
 • Nut: past de propositie bij het doel dat de ondernemer voor ogen heeft?
 • Veilig: doet de propositie wat het belooft in verschillende omstandigheden en is de
  uitkomst acceptabel voor de doelgroep?
 • Begrijpelijk: kan de klant de kwaliteit en passendheid van de propositie goed
  beoordelen?

Afwijzen financiering en doorverwijzing:

Bij het afwijzen van een potentiële klant wordt deze als volgt verder geholpen:

 • Motivering van een weigering: de reden waarom een lid haar diensten niet kan of
  wenst aan te bieden.
 • Doorverwijzing: bij het afwijzen van een potentiële klant zal een lid de potentiële
  klant doorverwijzen naar een adviseur of naar een online financieringsportaal.

Passende zekerheden:

Naast het in eigendom verwerven van vorderingen middels cessie, hetgeen als ultieme zekerheid zou kunnen worden gezien, kan een lid extra zekerheden bij haar klant bedingen. Te denken valt bijvoorbeeld aan een persoonlijke garantie in gevallen situaties waarin klant fraudeert of haar vorderingen worden betwist. Zekerheden dienen passend en proportioneel te zijn.

Provisietransparantie:

Een lid dient transparant te zijn naar haar (potentiële) klanten over eventuele vergoedingen die het lid betaalt aan Brokers.

Informatieverstrekking:

Een lid communiceert op duidelijke wijze productinformatie (kosten, provisies en risico’s en overige relevante zaken) en zorgt voor inzicht in de daadwerkelijke kosten middels een rekenvoorbeeld. Uitgangspunt hierbij is dat communicatie correct, duidelijk en niet misleidend mag zijn. De propositie moet duidelijk zijn voor de klant, zodat er een goed geïnformeerde keuze kan worden gemaakt.

Klachtenprocedure klanten:

Het lid stelt een toegankelijke klachtenprocedure op. Hierbij gelden minimaal de volgende uitgangspunten:

 • Het lid heeft een interne klachtenprocedure die duidelijk op haar website kenbaar
  wordt gemaakt.
 • Het lid bevestigt de ontvangst en bericht haar klant binnen 14 dagen na ontvangst van
  de klacht binnen welke termijn de klacht zal worden behandeld.
 • Indien een klant binnen 30 dagen na het indienen van een klacht geen antwoord heeft
  ontvangen van het lid, kan de klant de klacht rechtstreeks voorleggen aan het bestuur.
 • Indien een klant niet tevreden is over de afhandeling van een klacht van een lid, kan
  de klant de klacht ter beoordeling voorleggen aan het bestuur. Het bestuur wijst
  vervolgens drie onafhankelijke leden aan welke binnen 60 dagen na melding van de
  klacht een advies zullen uitbrengen aan de klant.

Kapitaaleisen leden:

Het lid dient financieel gezond te zijn om aan haar verplichtingen jegens haar klanten en crediteuren te kunnen voldoen. Hiertoe dient een lid te voldoen aan de volgende twee financiële eisen:

1. Het eigen vermogen van een lid bedraagt (geconsolideerd) te allen tijde minimaal € 100.000.

De definitie die de BAFO hanteert voor eigen vermogen luidt: Eigen vermogen zoals door de DBF Accountant vastgesteld in de jaarrekening van vorig boekjaar + opgebouwde winst tijdens het lopende boekjaar + eventuele achtergestelde leningen (met een looptijd > 12 maanden). Immateriële vaste activa maakt geen onderdeel uit van het eigen vermogen.

2. De solvabiliteit bedraagt (geconsolideerd) minimaal 10%.

De definitie die de BAFO hanteert voor solvabiliteit luidt: Eigen vermogen: totale activa x 100

Totale activa bestaat uit: Vorderingen op debiteuren + dubieuze vorderingen op debiteuren minus voorziening dubieuze vorderingen op debiteuren + overige vorderingen + overlopende activa minus immateriële vaste activa.

Jaarlijks voor 1 juli dienen de leden hun jaarcijfers toe te zenden aan de DBF Accountant. De DBF Accountant beoordeeld vanuit de aan haar verstrekte jaarrekeningen of het lid voldoet aan de kapitaaleisen. Mocht een lid zelf op enig moment zelf constateren dat zij niet voldoet aan de gestelde kapitaaleisen dan doet zij hier binnen 30 dagen melding van aan het bestuur van DBF.

Sancties op het niet kunnen conformeren aan de kapitaaleisen

Een lid voldoet niet aan de kapitaaleisen:

 1. Zodra de DBF Accountant vaststelt dat een lid niet voldoet aan één van de gestelde kapitaaleisen heeft het lid een periode van 9 maanden om de financiële situatie te herstellen om alsnog aan de twee gestelde financiële vereisten te voldoen. Uiterlijk 9 maanden na vaststelling van het niet voldoen dient het lid door een accountant opgestelde (tussentijdse) cijfers te overhandigen aan de DBF Accountant.
  1. Als het lid voldoet aan beide eisen, is de financiële situatie hersteld en heeft dit geen verdere implicaties voor het DBF-lidmaatschap.
  2. Als het lid nog steeds niet voldoet een beide kapitaaleisen dan zal het DBF-lidmaatschap éénzijdig worden opgezegd.
 2. Zodra de DBF Accountant vaststelt dat een lid niet voldoet aan beide gestelde kapitaaleisen dient zij te komen met een onderbouwd plan waarin wordt aangegeven welke acties worden ondernomen om de situatie te herstellen. Een lid heeft, na constateren van het niet voldoen aan de kapitaaleisen, 6 maanden de tijd om het plan uit te voeren, waarna de DBF Accountant aan de hand van door een accountant opgestelde tussentijdse cijfers de situatie nogmaals bekijkt.
  1. Als het lid voldoet aan beide eisen, is de financiële situatie hersteld en heeft dit geen verdere implicaties voor het DBF-lidmaatschap.
  2. Mocht een lid nog steeds niet voldoen aan de kapitaaleisen vervalt het lidmaatschap van de BAFO.

Kosten voor de reguliere jaarlijkse controles door de DBF Accountant worden, vanuit de lidmaatschapsgelden, betaald door de BAFO. Aanvullende kosten welke gemaakt worden omdat een lid niet voldoet aan (één of beide) kapitaaleisen worden betaald door het lid dat op dat moment niet voldoet aan (één of beide) kapitaaleisen.

 

— einde —

Aanmelden