Statuten BAFO

De vereniging is in 2018 opgericht door zeven factormaatschappijen met het doel de behartiging van de gemeenschappelijke belangen van haar leden, aspirant leden, geassocieerde leden en andere stakeholders in de branche factoring in het algemeen en American factoring in het bijzonder. Voor alle betrokkenen stelt de vereniging zich op als gesprekspartner op het gebied voorlichting, vertegenwoordiging en mediation. Ook zet de vereniging zich in tegen fraude en beschermt zij de door haar uitgegeven keurmerken. Hieronder treft u de belangrijkste punten uit haar statuten.

 • De vereniging draagt de naam: De Beslissende Factor, met als handelsnaam BAFO (Branchevereniging van American Factoring Organisaties)
 • De vereniging heeft ten doel de behartiging van de gemeenschappelijke belangen van haar leden in de branche American factoring alsmede collectieve en individuele dienstverlening ten behoeve van haar leden, alsmede al hetgeen met het vorenstaande verband houdt of daartoe bevorderlijk kan zijn, alles in de ruimste zin van het woord.
 • Zij tracht dit doel te bereiken door onder meer:
  • het bevorderen van fraudebestrijding;
  • het vertegenwoordigen van haar leden in de media;
  • het creëren en onderhouden van een keurmerk waarmee leden aangemerkt kunnen worden;
  • de belangen van haar leden onder de aandacht te brengen bij wetgevers;
  • het creëren van een klachtenmeldpunt en het bieden van mediation;
  • het geven van voorlichting en adviezen alsmede het verlenen van diensten aan haar leden.
 • De vereniging beoogt niet het maken van winst.
 • De vereniging kent gewone leden, geassocieerde leden en aspirant leden.
 • Gewone leden van de vereniging kunnen alleen zijn rechtspersonen die het doel van de vereniging onderschrijven en die een of meer ondernemingen in stand houden die actief zijn in de branche American factoring, waaronder in deze statuten in ieder geval worden begrepen rechtspersonen die voor eigen rekening en risico facturen aankopen middels cessie. Het bestuur kan aan de toelating tot het lidmaatschap nadere in een reglement vast te leggen voorwaarden verbinden.
 • Het lidmaatschap van de vereniging omvat alle ondernemingen op het terrein van American factoring die direct of indirect door de rechtspersoon en de daarmee verbonden groepsmaatschappijen in stand worden gehouden, tenzij het bestuur van de vereniging in een concreet geval beslist dat het lidmaatschap zich niet uitstrekt tot een of meerdere ondernemingen of (een deel van de) specifieke branche(s) waarin het desbetreffende lid werkzaam is.
 • Aspirant leden zijn zij die zich als zodanig aanmelden en die op het moment van het aanvragen van het lidmaatschap:
  • ten minste twee (2) jaar in het handelsregister van de Kamer van Koophandel staan ingeschreven als ondernemer in de branche American factoring;
  • een balanstotaal hebben van ten minste één miljoen euro (EUR 1.000.000);
  • van onbesproken gedrag zijn.
  • Aspirant leden zijn geen lid in de zin van de wet en hebben, in afwijking van het bepaalde in artikel 17 lid 2 van deze statuten, geen stemrecht.
 • Geassocieerde leden zijn organisaties die zich als zodanig aanmelden en die op het moment van het aanvragen van het lidmaatschap raakvlakken hebben met American factoring, maar niet (per definitie) een American factoringbedrijf zijn. Geassocieerde leden zijn geen lid in de zin van de wet en hebben, in afwijking van het bepaalde in artikel 17 lid 2 van deze statuten, geen stemrecht.
 • Gewone leden zijn zij die zich als zodanig aanmelden en die op het moment van het aanvragen van het lidmaatschap ten minste zes (6) maanden aspirant lid zijn.
 • Waar in deze statuten wordt gesproken over leden en lidmaatschap zijn daaronder begrepen de aspirant leden, de geassocieerde leden en de gewone leden en hun lidmaatschap, tenzij anders is bepaald.
 • Het lidmaatschap is persoonlijk. Het lidmaatschap van een lid, welk lid door fusie of splitsing ophoudt te bestaan, kan worden overgedragen aan de verkrijgende rechtspersoon onderscheidenlijk overeenkomstig de aan de akte van splitsing gehechte beschrijving op één van de verkrijgende rechtspersonen mits de verkrijgende rechtspersoon schriftelijk aan de vereniging meedeelt dat het alle verplichtingen van de verdwijnende rechtspersoon jegens de vereniging overneemt en voorts voldoet aan de vereisten voor het lidmaatschap.
 • Aanmelding als lid geschiedt schriftelijk, waaronder begrepen door middel van een elektronisch communicatiemiddel, bij het bestuur. Rechtspersonen die het lidmaatschap wensen te verkrijgen zijn verplicht vooraf de naam, het adres en de geboortedatum van degene door wie zij – met inachtneming van het in artikel 12 lid 7 bepaalde – in de algemene vergadering vertegenwoordigd zullen worden aan het bestuur mede te delen en, na toelating, ten spoedigste de wijzigingen die zich daarin voordoen. Het bestuur kan bij reglement nadere regels stellen omtrent de aanmelding. De algemene vergadering besluit, na het bestuur in de gelegenheid te hebben gesteld advies uit te brengen, omtrent de toelating van leden. Indien de vereniging tien (10) leden of minder kent, wordt een besluit tot toelating van een lid genomen met een meerderheid van ten minste algemene stemmen minus één (1), in een vergadering waar alle leden aanwezig of vertegenwoordigd zijn. Indien de vereniging meer dan tien (10) leden kent, wordt een besluit tot toelating van een lid genomen met een meerderheid van ten minste algemene stemmen minus twee (2), in een vergadering waar alle leden aanwezig of vertegenwoordigd zijn.
 • De algemene vergadering beslist binnen twee (2) maanden na ontvangst van de aanvraag als bedoeld in lid 1 van dit artikel over de toelating. Het bestuur geeft van de beslissing van de algemene vergadering aan de aanvrager schriftelijk, waaronder begrepen door middel van een elektronisch communicatiemiddel, kennis. Het lidmaatschap vangt aan op een door de algemene vergadering te bepalen tijdstip.
 • In geval van niet-toelating tot het lidmaatschap bericht het bestuur de aanvrager schriftelijk per aangetekende brief. Deze brief dient te zijn voorzien van een motivering waarom de algemene vergadering de aanvraag tot het lidmaatschap afwijst.
 • In geval het lidmaatschap is aangevraagd door een of meerdere groepsmaatschappijen die direct of indirect een of meerdere ondernemingen op het terrein van American factoring in stand houden, dan bepaalt de algemene vergadering na overleg met de betrokken rechtspersonen aan wie het lidmaatschap van de vereniging formeel wordt toegekend en op welke wijze het stemrecht in de algemene vergadering zal worden uitgeoefend en hoe de contributie zal worden bepaald met betrekking tot de ondernemingen waarover het lidmaatschap zich uitstrekt. Het desbetreffende lid zal aan het bestuur alle in dit kader verzochte gegevens verstrekken.
 • De algemene vergadering komt ten minste twee (2) maal per jaar bijeen. De jaarlijkse algemene vergadering wordt binnen zes (6) maanden na afloop van het boekjaar gehouden.
 • Andere algemene vergaderingen dan de jaarlijkse algemene vergadering worden bijeengeroepen zo dikwijls het bestuur zulks wenselijk acht. Voorts is het bestuur verplicht op schriftelijk verzoek van ten minste een zodanig aantal leden als bevoegd is tot het uitbrengen van een tiende gedeelte van de stemmen in de algemene vergadering, tot het bijeenroepen van een algemene vergadering op een termijn van niet langer dan vier (4) weken na indiening van het verzoek. Indien aan het verzoek binnen veertien (14) dagen geen gevolg wordt gegeven, kunnen de verzoekers zelf tot die bijeenroeping overgaan op de wijze als bedoeld in lid 5 van dit artikel of bij advertentie in ten minste één ter plaatse waar de vereniging gevestigd is, veelgelezen dagblad.
 • De algemene vergaderingen worden bijeengeroepen door het bestuur, onverminderd het bepaalde
  in het vorige lid. De oproeping geschiedt schriftelijk aan de adressen van de stemgerechtigde leden volgens het ledenregister bedoeld in artikel 4. De termijn voor de oproeping bedraagt ten minste zeven (7) dagen.
 • Indien een lid hiermee instemt kan hij worden opgeroepen door een langs elektronische weg toegezonden en reproduceerbaar bericht aan het adres dat door hem voor dit doel is bekend gemaakt.
 • De leden-rechtspersonen van de vereniging wijzen ieder een persoon aan om hen in de algemene vergadering te vertegenwoordigen.
 • De leden van het bestuur en de leden van de raad van advies hebben de bevoegdheid de algemene vergaderingen bij te wonen.
 • Een lid kan zich door een ander lid bij schriftelijke volmacht doen vertegenwoordigen voor een bepaalde vergadering. Een lid kan niet meer dan twee (2) andere leden vertegenwoordigen. Onder schriftelijk wordt verstaan: via gangbare communicatiekanalen overgebracht en mogelijk op schrift te ontvangen. De volmacht dient bij voorkeur voor aanvang van de algemene vergadering doch in ieder geval voor het moment van het uitbrengen van de stemmen aan de voorzitter van de vergadering te worden overhandigd.
 • Een eenstemmig besluit van alle leden, ook al zijn deze niet in vergadering bijeen, heeft, mits met voorkennis van het bestuur genomen, dezelfde kracht als een besluit van de algemene vergadering.
 • Het bestuur van de vereniging bestaat uit een door de algemene vergadering vast te stellen aantal van ten minste drie (3) natuurlijke personen. De benoeming van bestuursleden geschiedt door de algemene vergadering uit de leden. Per lid kan niet meer dan één persoon als bestuurslid worden benoemd.
 • Het bestuur komt ten minste vier (4) maal per jaar bijeen.
 • Voor ieder lid van het bestuur zal het bestuur een functieprofiel vaststellen. Nadere regels omtrent de benoeming van de leden van het bestuur zullen worden opgenomen in het huishoudelijk reglement, dat op voorstel van het bestuur wordt vastgesteld door de algemene vergadering.
 • De voorzitter, de secretaris en de penningmeester van het bestuur worden door de algemene vergadering in functie benoemd.
 • Indien het aantal bestuursleden is gedaald tot minder dan drie (3), blijft het bestuur bevoegd. Het bestuur is echter verplicht zo spoedig mogelijk een algemene vergadering te beleggen waarin de voorziening in de open plaats of de open plaatsen aan de orde komt.
 • Het bestuur is belast met het besturen van de vereniging en draagt zorg voor de goede algemene gang van zaken in de vereniging. De taken en bevoegdheden van het bestuur kunnen nader in een reglement worden geregeld.
 • Het bestuur is niet bevoegd te besluiten tot het aangaan van overeenkomsten tot verkrijging, vervreemding en bezwaring van registergoederen of tot het aangaan van overeenkomsten waarbij de vereniging zich als borg of hoofdelijk medeschuldenaar verbindt, zich voor een derde sterk maakt of zich tot zekerheidsstelling voor een schuld van een ander verbindt.
 • Het bestuur brengt jaarlijks verslag uit omtrent de gang van zaken bij de vereniging en het gevoerde bestuur in het afgelopen boekjaar. Hij draagt zorg voor een zodanige informatievoorziening aan de algemene vergadering, dat de algemene vergadering haar taak naar behoren kan uitoefenen. Het bestuur stelt daarnaast jaarlijks, uiterlijk twee (2) maanden voor het einde van het boekjaar, het werkplan en de begroting voor het komende boekjaar op en legt dit ter goedkeuring voor aan de algemene vergadering. Het bestuur maakt voorts de jaarrekening op als bedoeld in artikel 18 lid 3.
 • Het bestuur besluit met volstrekte meerderheid van de uitgebrachte stemmen van de ter vergadering aanwezige leden van het bestuur. Ieder bestuurslid heeft één (1) stem. Het bestuur  kan slechts bindende besluiten nemen indien ten minste de helft van het aantal leden dat in het bestuur zitting heeft ter vergadering aanwezig of vertegenwoordigd is.
 • In de algemene vergadering heeft ieder lid één stem. Tenzij in deze statuten anders is bepaald, worden door de algemene vergadering besluiten genomen met een meerderheid van drie/vierde van de stemmen in een vergadering waar ten minste drie/vierde deel van de stemgerechtigde leden aanwezig of vertegenwoordigd is.
 • Over personen wordt schriftelijk, over zaken mondeling gestemd, tenzij de vergadering eenstemmig anders beslist.
 • Blanco stemmen of ongeldige stemmen zijn niet uitgebrachte stemmen.
 • Bij staken van stemmen over zaken wordt het voorstel geacht niet te zijn aangenomen.
 • Heeft bij het stemmen over personen, waarbij over meer dan één persoon gestemd wordt, niemand de meerderheid van de uitgebrachte stemmen op zich verenigd, dan wordt opnieuw gestemd tussen de twee (2) personen die bij de eerste stemming de meeste stemmen op zich hebben verenigd. Mochten meer dan twee (2) personen voor herstemming in aanmerking komen, dan beslist het lot welke twee (2) personen in de herstemming zullen worden opgenomen, dan wel wie met degene op wie het hoogste aantal stemmen is uitgebracht als tweede in de herstemming zal worden opgenomen. Degene die in de herstemming de meeste stemmen verkrijgt, is gekozen. Staken bij de herstemming de stemmen, dan beslist het lot.
 • Bij het staken van stemmen over personen, waarbij over slechts één (1) persoon gestemd wordt, wordt het voorstel geacht niet te zijn aangenomen.
 • De ledenvergaderingen en de vergaderingen van het bestuur worden geleid door de voorzitter van het bestuur. Ontbreekt de voorzitter, dan treedt één van de andere bestuursleden, door het bestuur aan te wijzen, als voorzitter op. Wordt ook op deze wijze niet in het voorzitterschap voorzien, dan voorziet de vergadering daarin zelve. Tot dat ogenblik wordt het voorzitterschap waargenomen door de in leeftijd oudste ter vergadering aanwezige persoon.
 • Van het verhandelde in elke vergadering worden door de secretaris of een andere door de voorzitter daartoe aangewezen persoon notulen gemaakt, die door de voorzitter en de notulist worden vastgesteld en ondertekend. Zij die de vergadering bijeenroepen kunnen een notarieel proces-verbaal van het verhandelde doen opmaken. De inhoud van de notulen of van het proces- verbaal wordt ter kennis van de leden gebracht.
 • Het ter algemene vergadering uitgesproken oordeel van de voorzitter omtrent de uitslag van een stemming is beslissend. Hetzelfde geldt voor de inhoud van een genomen besluit, voor zover werd gestemd over een niet schriftelijk vastgelegd voorstel.
 • Wordt echter onmiddellijk na het uitspreken van het oordeel van de voorzitter de juistheid daarvan betwist, dan vindt een nieuwe stemming plaats, indien de meerderheid der vergadering, of, indien de oorspronkelijke stemming niet hoofdelijk of schriftelijk geschiedde, een stemgerechtigde aanwezige, dit verlangt. Door deze nieuwe stemming vervallen de rechtsgevolgen van de oorspronkelijke stemming.
 • Indien het bestuur van de vereniging daartoe besluit, is iedere stemgerechtigde bevoegd om door middel van een elektronisch communicatiemiddel aan een algemene vergadering deel te nemen, daarin het woord te voeren en het stemrecht uit te oefenen. Voor de toepassing van het hiervoor bepaalde is vereist dat de (rechts)persoon via het elektronisch communicatiemiddel kan worden
  geïdentificeerd, rechtstreeks kennis kan nemen van de verhandelingen ter vergadering en het stemrecht kan uitoefenen. Het bestuur kan daarbij bepalen dat stemmen die via een elektronisch communicatiemiddel worden uitgebracht gelijk worden gesteld met stemmen die ten tijde van de vergadering worden uitgebracht.
 • Het bestuur kan daarnaast besluiten dat een stemgerechtigde bevoegd is zijn stem reeds voorafgaand aan de algemene vergadering via een elektronisch communicatiemiddel uit te brengen en dat stemmen die op die wijze zijn uitgebracht gelijk worden gesteld met stemmen die ten tijde van de vergadering worden uitgebracht. Tot het op deze wijze stem uitbrengen zijn slechts gerechtigd zij die op een bij de bijeenroeping van de algemene vergadering te vermelden tijdstip als stemgerechtigden in het ledenregister, als bedoeld in artikel 4, staan vermeld. Op deze wijze stemmen is slechts toegestaan nadat de algemene vergadering bijeen is geroepen, doch nooit eerder dan op de veertiende dag voor die van de vergadering en nooit later dan op de tweede werkdag voor die van de vergadering. Het bestuur draagt zorg voor de registratie van deze stemmen en deelt de stemmen mede aan de voorzitter van de algemene vergadering. Een stemgerechtigde die op deze wijze zijn stem heeft uitgebracht, kan zijn stem niet herroepen. Evenmin kan hij op de algemene vergadering opnieuw zijn stem uitbrengen; wel is hij bevoegd om bij de algemene vergadering aanwezig te zijn en aldaar het woord te voeren. Indien het lid dat op deze wijze zijn stem heeft uitgebracht ten tijde van de algemene vergadering niet langer lid van de vereniging is, wordt zijn stem geacht niet te zijn uitgebracht.
 • Het bestuur kan nadere voorwaarden stellen aan het gebruik van een elektronisch communicatiemiddel, als bedoeld in artikel 17 lid 12 en artikel 17 lid 13. Deze zullen alsdan bij de oproeping bekend worden gemaakt.
Aanmelden